«Зовнішня політика України»

Курс «Зовнішня політика України» – важлива гуманітарна дисципліна, яка надає студентам уявлення про зовнішньополітичний розвиток вітчизняної держави. Ознайомлення з міжнародною діяльністю України сприятиме розумінню студентами джерел та витоків української дипломатії, її традицій.

У межах даного курсу розглядається зовнішня політика урядів Української Народної Республіки, Української Держави гетьмана Скоропадського, Західноукраїнської Народної Республіки, Радянської України, також аналізується зовнішня політика сучасної України. Основну увагу приділено дослідженню структури та методів діяльності Міністерства закордонних справ, цілей, завдань та напрямів роботи української дипломатії, двостороннім відносинам вітчизняної держави з провідними країнами та міжнародними організаціями.

Метою розміщення на сайті onlinetribune.info навчальних матеріалів є прагнення допомогти студентам розібратися в складних динамічних нюансах зовнішньополітичної діяльності України новітньої доби. Читати далі

Лекції з курсу «Зовнішня політика України»

Кожна лекційна тема містить:
― проблемні питання, які викладач розкриє упродовж лекції;
― мету та завдання до лекції, з огляду на які лектор чітко дотримуватиметься теми заняття, а студенти – орієнтуватимуться в навчальному матеріалі;
― основні елементи лекції, тобто ті ключові історичні сюжети, які має опанувати студент самостійно чи за допомогою педагога;
― перелік персоналій – політичні діячі, дипломати, діяльність яких розкрито на лекціях;
― основні поняття – обов’язкові для вивчення терміни до кожної теми. Читати далі

Тести з курсу «Зовнішня політика України»

Пропонуємо Вам виконати завдання з вибором одного правильного варіанта з чотирьох запропонованих. Розв’язання тестів та аналіз отриманих результатів дозволить виявити прогалини у знаннях, систематизувати й узагальнити інформацію. Комплекс тестів корисний для самоаналізу, стимуляції саморозвитку та послідовного засвоєння матеріалу. Читати далі

Семінари з курсу «Зовнішня політика України»

Кожна семінарська тема містить:
― питання, які мають бути обговорені за участі студентів на практичному занятті;
― мету та завдання до семінару, з огляду на які викладач чітко дотримуватиметься теми заняття, а студенти – орієнтуватимуться в навчальному матеріалі;
― методичні вказівки до семінарських тем, які допоможуть студентам підготуватися до практичних занять. Читати далі

Перелік тем для виконання індивідуальних завдань з курсу «Зовнішня політика України»

Перелік тем, виконання яких потребує від студента не тільки пошуку фактів у підручниках, але й їхнього аналітичного опрацювання, творчого підходу до написання невеликої творчої індивідуальної роботи, що дозволить її виконавцю орієнтуватися у зовнішньополітичних подіях України, визначати їх передумови, особливості, причини та наслідки. Читати далі

Методичні рекомендації та вимоги до оформлення індивідуальних завдань

Індивідуальне завдання – це студентська наукова робота, мета виконання якої полягає у поглибленні знань студента з окремої важливої проблеми курсу «Зовнішня політика України», формуванні навичок найпростіших форм наукового дослідження в галузі суспільних наук та міжнародних відносин.
Індивідуальне завдання являє собою творче дослідження, виконане у формі аналітичного або реферативного огляду (відповідно до навчального плану дисципліни). Реферат (реферативний огляд) – це стислий виклад сутності проблеми у сфері зовнішньої політики України з відповідними узагальнюючими висновками без критичної оцінки джерел; аналітичний огляд – це виклад проблеми в сфері зовнішньої політики України з критичною аргументованою оцінкою змісту та виявленням тенденції розвитку досліджуваної проблеми, з наявністю обґрунтованих рекомендацій та узагальнюючих висновків. Читати далі

Список рекомендованої літератури

Пропонується студентам список фахової літератури з курсу «Зовнішня політика України, опрацювання якої (не всієї звісно ж, а вибірково), надасть можливість опанувати курс, ґрунтовно підготуватися до успішного складання підсумкової атестації. Готуючись до семінарів та лекцій пам’ятайте, що краще обрати та ґрунтовно опрацювати дві — три праці до теми, аніж поверхово проглянути матеріал десятка робіт з цього списку. Читати далі