Історія та культура України

Курс «Історія та культура України» – важлива гуманітарна дисципліна, яка протягом двох семестрів знайомить студентів із особливостями економіко-політичного і соціокультурного розвитку народів, що колись мешкали або проживають до тепер на українських землях. У межах дисципліни розглянуто широке коло проблем: генезис матеріальної та духовної культури стародавніх людей на українських землях, формування культури східних слов’ян дохристиянського періоду та доби Київської Русі, політичний і культурний розвиток на українських землях у польсько-литовську добу, феномен українського козацтва. Детально викладено матеріал історії та культури українського суспільства XVIII – початку ХХ ст., коли було закладено основи національної свідомості. Особливу увагу приділено радянській добі, суперечливому періоду вітчизняної історії. Завершує виклад курсу огляд стану сучасної України, зокрема окреслення проблем політичного розвитку й духовного відродження країни, аналіз наявних змін у політичній, економічній і культурній сферах.

Запропонований курс об’єктивно характеризує процес історичного розвитку українського народу, знайомить студентів із численними маловідомими фактами, подіями та джерелами.  Пізнання закономірностей національного культурного розвитку сприятиме осмисленню студентами сучасних історичних процесів, формуванню їх світогляду, високого рівня культури особистості, патріотизму й інших моральних якостей громадянина України.

Мета вивчення курсу – отримати систематичні й узагальнювальні знання про основні періоди розвитку української історії, специфіку національної культурної традиції, безперервність політичного, культурного розвитку, його закономірності та вплив на формування цивілізованого суспільства на українських землях від стародавніх часів до сучасності. Важливо також усвідомити місце української культури у світовому культурному процесі.

У ході вивчення дисципліни «Історія та культура України» студенти мають:
опанувати:
– основні періоди історії України, їх особливості, визначальні події;
– зміст поняття «культура», її структуру та функції;
– історію економіко-політичних і культурних відносин в Україні;
– біографії визначних діячів української історії та культури, їхні творчі здобутки та роль у культурно-історичному процесі;
– місце та значення української культури в системі світової культури;
– світоглядні тенденції, притаманні сучасній українській культурі, проблеми та перспективи її розвитку в цивілізаційному процесі;
уміти:
– аналізувати історичні події, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
– співвідносити культурні явища національної культури з відповідними процесами та періодами світової культури;
– самостійно опрацьовувати історичні джерела, науково-популярну і довідкову літературу;
– аналізувати закономірності становлення, головні етапи розвитку та функціонування української культури;
– визначати культурно-мистецькі пам’ятки і знати видатних представників конкретного періоду історії української культури;
– обґрунтовувати власні світоглядні позиції на основі знань історико-культурної спадщини України;
– окреслювати тенденції новітніх соціокультурних трансформацій і культурологічних процесів, стосовних як української, так і світової культури;
– визначати роль і місце української культури у світовому контексті, усвідомлювати специфіку національної культурної традиції.

Матеріал розміщений на сайті надає можливість студентам опанувати курс «Історія та культура України», набути необхідних знань та вмінь із дисципліни, ґрунтовно підготуватися до успішного складання підсумкової атестації.

Поділитися:
Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты