Історія українського суспільства

Курс «Історія українського суспільства» – вибіркова дисципліна, яка впродовж семестру ознайомить студентів із особливостями політичного, соціокультурного розвитку українців та етнічних меншин України. Пізнання закономірностей національного культурного розвитку сприятиме осмисленню студентами сучасних історичних процесів, формуванню їх світогляду, високого рівня культури особистості, патріотизму й інших моральних якостей громадянина України.Предметом курсу є процес формування та еволюції українського суспільства. Запровадження курсу у навчальний процес викликане необхідністю, наявною потребою в акцентуванні уваги студентів на дослідженні національних меншин та соціальних груп, що існують в українському суспільстві, їх інтересів та особливостей розвитку.
Історія українського суспільства – це українознавча дисципліна, в межах якої розглянуто широке коло проблем: особливості етнонаціонального розвитку українського народу; історія та культура етнічних меншин України, їх ментальність й етнічні стереотипи; етнонаціональна політика сучасної України. Особливу увагу приділено сучасним викликам і проблемам українського суспільства: становлення громадянського суспільства, міжнаціональні конфлікти та прояви ксенофобії, процес декомунізації, мовна ситуація в Україні, національно-релігійні питання тощо.
Мета вивчення курсу – отримати систематичні й узагальнювальні знання про розвиток національних меншин, специфіку їх культурної традиції, безперервність політичного, культурного розвитку. Важливо також під час аудиторних занять (лекційних та семінарських) забезпечити опанування студентами теоретичних знань з наукової дисципліни та набуття практичних вмінь.
У ході вивчення курсу «Історія українського суспільства» студенти мають:
√ опанувати:
– етапи формування й розвитку соціальних, етнографічних та етнічних груп українського суспільства;
– знання про історію, культуру, менталітет та етнічні стереотипи національних меншин України;
– інформацію щодо проблем українського суспільства та варіантів їх подолання;
√ уміти:
– аналізувати історичні події, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
– самостійно опрацьовувати історичні джерела, науково-популярну і довідкову літературу;
– обґрунтовувати власні світоглядні позиції на основі знань історико-культурної спадщини України;
– пояснювати визначальні тенденції у формуванні та розвитку українського суспільства;
– використовувати знання під час роботи за фахом
Дисципліна складається з вступної, теоретико-методологічної частини курсу та восьми хронологічно викладених тем, які відображають історію українського суспільства.
Матеріал розміщений на сайті надає можливість студентам опанувати курс «Історія українського суспільства», набути необхідних знань та вмінь із дисципліни, ґрунтовно підготуватися до успішного складання підсумкової атестації.

Поділитися:
Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты