Семінарська тема 1. Поняття «суспільство», «українське суспільство».

Семінарська тема з курсу «Історія українського суспільства»

1. Поняття «суспільство», «українське суспільство». Типи суспільств та соціальна стратифікація.
2. Етнонімічна картина українців. Назви та самоназви української території.
3. Ментальність і етнічні стереотипи українців.
Основні поняття і терміни: автостереотипи, автохтон, асиміляція, гетеростереотипи, громадянське суспільство, етнічна група, етнічні стереотипи, етнографічна група, етнонім, етнофолізм, етнос, етнос титульний, корінний народ, ксенофобія, культурний плюралізм, народ, нація, націоналізм, національна меншина, манкурт, менталітет, ментальність, моноетнічна держава, «плавильний казан», поліетнічна держава, соціальна стратифікація, соціальна мобільність, стереотип, стратифікація, суспільство, суспільство індустріальне, суспільство постіндустріальне, суспільство традиційне, українське суспільство, шовінізм  рабство, касти, стани, класи.
Історико-етнографічні регіони України: Полісся, Галичина, Опілля, Поділля, Підляшшя, Середнє Подніпров’я, Нижнє Подніпров’я, Північна Буковина, Волинь, Покуття, Придністров’я, Приазов’я, Закарпаття, Слобідська Україна (Слобожанщина), Північне Причорномор’я (Надчорномор’я), Південна Бессарабія, Наддніпрянська Україна (Наддніпрянщина), Холмщина (Забужжя), Посяння (Надсяння, Сяноччина), Лемківщина, Мармарощина (Марамарощина), Підляшшя (Підлісся), Прящівшина (Прятівщина), Сіверщина, Стародубщина, Донбас, Крим (Таврія, Таврида), Лівобережна Україна, Гуцульщина, Бойківщина, Буджак, Правобережна Україна, Донщина, Кубанщина.

Підготовка до семінару: Орієнтуватися в питаннях винесених на семінар. Знати значення понять і термінів, орієнтуватися по карті (знати історико-етнографічні регіони, місце розселення етнографічних груп). Повторити матеріал лекції + читати та, якщо буде потреба, виписати тези опорного конспекту:
Тези опорного конспекту «Вступ до курсу» розміщено на сайті.
Напередодні семінарського заняття рекомендую розв’язати тести розміщенні на сайті – «Тести до семінарської теми 1».

На семінарі перевіримо, як Ви опанували тему.

Поділитися:
Bookmark the permalink.

Comments are closed