Список рекомендованої літератури

Пропонується студентам список фахової літератури з курсу «Зовнішня політика України, опрацювання якої (не всієї звісно ж, а вибірково), надасть можливість опанувати курс, ґрунтовно підготуватися до успішного складання підсумкової атестації. Готуючись до семінарів та лекцій пам’ятайте, що краще обрати та ґрунтовно опрацювати дві — три праці до теми, аніж поверхово проглянути матеріал десятка робіт з цього списку.

1. Абрамов, В. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України [Текст]: підруч. для студ. ВНЗ / В. Абрамов, Л. Голопатюк та ін. – К. : НАОУ, 2009. – 404 с.
2. Адаптація України до переходу світ – системи від одно – до багато – полюсності: аналітична доповідь [за ред. М. Михальченка] [Текст]. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012 – 120 с.
3. Андрущенко (Гринько), С. Україна в сучасному геополітичному середовищі [Текст] / С. Андрущенко. – К.: Логос, 2005. – 288 с.
4. Балабін, В. Міжнародні відносини і євроатлантичне майбутнє України [Текст]: підручник / В. Балабін, О. Плахотнік, О. Безносюк та ін. – К. : Інфодрук, 2008. – 358 с.
5. Батенко, Т. Королі СНД: Портрети дванадцяти президентів (тенденції та закономірності розвитку в пострадянському просторі) [Текст] / Т. Батенко. – Л.: Кальварія, 2000. – 216 с.
6. Бобков, О. Україна в міжнародних порівняннях [Текст] / О. Бобков, М. Каптуренко, Я. Тульку. – Донецьк: МСПСБ-ПРЕСС, 2008. – 71 с.
7. Боєчко, В. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан [Текст] / В. Боєчко, О. Ганжа, Б. Захарчук. – К.: Основи, 1994. – 168 с.
8. Бойков, П. Развитие отношений Евросоюза и СНГ [Текст]: монография / П. Бойков. – Мн.: Право и экономика, 2008. – 193 с.
9. Борщевський, В. Україна і Польща в умовах розширеного ЄС: економічна оптимізація та глобальне партнерство [Текст]: монографія / В. Борщевський. – Л.: Аверс, 2009. – 244 с.
10. Брехуненко, В. «Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ – ХХІ ст. [Текст] / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко. – К. : ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2016. – 248 с.
11. Буркинский, Б. ГУУАМ: проблемы и перспективы развития в контексте национальных интересов Украины [Текст] / Б. Буркинский, В. Степанов. – О.: Ин-т пробл. рынка и экон.-экол. исслед. НАН Украины, 2001. – 140 с.
12. Василенко, С. Україна: Геополітичні виміри в загальноєвропейському процесі [Текст] / С. Василенко. – О.: ОДМА, 2000. – 206 с.
13. Віднянський, С. Україна в Організації Об’єднаних Націй: 60 років участі у розв’язанні найважливіших міжнародних проблем [Текст] / С. Віднянський, А. Мартинов. – К.: Генеза, 2006. – 240 с.
14. Волошин, В. Використати повнішою мірою політико-правові механізми ОБСЄ [Текст] / В. Волошин // Політика і час. – 2006. – № 5. – С. 54 – 60.
15. Вступ до НАТО – стратегічний вибір України [Текст]: наук.-метод. вид. – К.: Ін-т трансформації сусп-ва, 2008. – 98 с.
16. Газін, В. Актуальні проблеми сучасності: історія, світова політика [Текст]: монографія / В. Газін. – К.: Видавн. дім «Слово», 2009. – 424 с.
17. Грубінко, А. Українсько-британські відносини 1991 – 2004 рр. [Текст] / А. Грубінко. – Т.: Вид. від. ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – 336 с.
18. Гуменюк, Б. Сучасна дипломатична служба: навч. посіб. [Текст] / Б. Гуменюк, О. Щерба. – К.: Либідь, 2001. – 255 с.
19. ГУУАМ як міжнародна організація: проект чи реальність: матеріали Круглого столу (Київ, 27 лютого 2001 р.) [Текст] / Б. О. Парахонський (упоряд.). – К.: НІПМБ, 2001. – 80 с.
20. Даниленко, В. Майбутнє європейського дизайну: Чехія, Польща, Україна [Текст] / В. Даниленко. – Х. : Колорит, 2007. – 197 с.
21. Дацків, І. Проблема соборності України на Брестських переговорах 1918 р. [Текст] / І. Дацків // Мандрівець. – 2008. – № 5. – С. 20 – 26.
22. Держалюк, М. Брестський мир і Україна / М. Держалюк [Текст] // Пам’ять століть. – 1998. – № 1. – С. 40 – 57.
23. Дещинський, Л. Міжнародні відносини України: історія і сучасність [Текст]: навч. посіб. / Л. Дещинський. – Л.: Вид-во «Бескид Біт», 2004. – 320 с.
24. Дипломатія УНР та Української Держави в документах та спогадах сучасників [Текст] : в 2 т. / упорядкув. і передм. І. Гнатишина [та ін.]; вступ. слово В. Огризка. – К.: Укр. письм., 2008. – Т. 1. – 369 с.
25. Для чого Україні вступ до НАТО? [Текст] / підгот. О. Палій; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. – К.: Знання, 2007. – 24 с.
26. Донбас в етнополітичному вимірі [Текст]. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 584 с.
27. Донбас у системі інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою [Текст] / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 196 с.
28. Дорошко, М. Дипломатія Радянської України у 1917 – 1923 рр.: головні дійові особи [Текст] / М. Дорошко // Україна дипломатична. – 2003. – Вип. 8. – С. 127 – 145.
29. Европейские страны СНГ: Место в «Большой Европе» [Текст]: сб. ст. / отв. ред. М. Наринский. – М.: Междунар. отношения, 2005. – 306 с.
30. Єкельчик, С. Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві [Текст] / С. Єкельчик. – К.: Критика, 2008. – 304 с.
31. Єленіна, З. Франція – Україна [Текст]: навч. посіб. / З. Єленіна. – К.: Знання України, 2005. – 158 с.
32. Жовква, І. Стратегічне партнерство України. Теорія і практика [Текст] / І. Жовква; за заг. ред. В. Горбуліна; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. – К.: Євроатлантикінформ, 2006. – 156 с.
33. Заблоцька, Л. Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи [Текст]: навч. посіб. для вузів / Л. Заблоцька, А. Федорова, Т. Шинкаренко. – К.: Фенікс, 2007. – 224 с.
34. Загальна оцінка країни. Україна: Агенства ООН в Україні, Київ, жовтень 2004 року [Текст] / Представництво ООН в України. – К.: Генеза, 2004. – 136 с.
35. Заремба, О. Геополітичні ідеї та гіпотези в українській політичній думці ХХ – початку ХХІ століття [Текст] / О. Заремба, О. Федоренко. – К.: «Золотые ворота», 2013. – 209 с.
36. Західно-Українська Народна Республіка. 1918 – 1923. Уряди. Постаті [Текст] / гол. ред. ради Я. Ісаєвич; упоряд.: М. Литвин, І. Патер, І. Соляр. – Л.: Ін-т українознавства ім. І. Крипякевича НАН України, 2009. – 350 с.
37. Заявка на самоубийство: зачем Украине НАТО? [Текст] / Г. Крючков [и др.]. – К.: Довіра, 2009. – 445 с.
38. Збірка договорів Ради Європи: Українська версія [Текст] / пер. та ред. Є. Вишневський. – К.: Парлам. вид-во, 2000. – 654 с.
39. Збірка документів Ради Європи, ратифікованих Україною [Текст] / Бюро інформації Ради Європи в Україні. – К.: Фенікс, 2006. – 494 с.
40. Зінченко, А. Історія дипломатії: від давнини до нового часу [Текст]: навч. посіб. / А. Зінченко. – К.: Реклам.-видавн. центр «Проза», 2005. – 560 с.
41. Зленко, А. Україна і Франція: нариси багатовікової історії відносин [Текст] / А. Зленко, А. Жуковський, В. Коптілов. – Л.: Світло і Тінь, 2001. – 224 с.
42. Зленко, А. Українська зовнішня політика: від політичної реальності до політичної необхідності: Виступи. Інтерв’ю. Промови. Статті [Текст] / А. Зленко; упоряд. К. Єлісєєв. – К.: Преса України, 2003. – 250 с.
43. Зовнішня політика України – 2008: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети [Текст] / за ред. Г. Перепелиці. – К.: ВД «Стилос», 2009. – 336 с.
44. Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка міжнародних відносин (1991 – 2003) [Текст] / відп. ред. С. Віднянський. – К.: Генеза, 2004. – 616 с.
45. Киричук, О. Рада Європи: навч. посіб. [Текст] / О. Киричук, Я. Малик, Я. Кашуба. – Л. : ПАІС, 2006. – 166 с.
46. Коновалова, І. Зміна епох. Україна – Німеччина: Вчора. Сьогодні. Завтра? [Текст] / І. Коновалова. – К.: Знання, 2002.– 96 с.
47. Копійка, В. Україна і Європейський Союз: навч. посіб. [Текст] / В. Копійка, Т. Шинкаренко. – К.: Знання, 2009. – 118 с.
48. Кордон, М. Європейська та євроатлантична інтеграція України [Текст]: навч.-метод. посіб. / М. Кордон. – Житомир: Полісся, 2007. – 38 с.
49. Коцур, В. Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї у контексті українсько-молдовських міждержавних відносин [Текст] / В.В. Коцур. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН Украни, 2013. – 272 с.
50. Крапівін, О. Євроатлантична інтеграція України [Текст]: навч. посіб. / О. Крапівін, І. Тодоров. – Донецьк: Вебер, 2008. – 130 с.
51. Крючков, Г. К вопросу о членстве Украины в НАТО: Политические, правовые и нравственные аспекты [Текст] / Г. Крючков. – К.: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2008. – 48 с.
52. Кучма, Л. Україна – СНД: нові реалії: вибрані виступи, інтерв’ю, прес-конференції [Текст] / Л. Кучма; упоряд. В. Медведчук. – К.: Видавн. дім «Альтернативи», 2003. – 278 с.
53. Лісничук, О. Росія і Україна: дві альтернативні моделі новітніх пострадянських трансформацій [Текст] / О. Лісничук // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Кураса. – 2007. – Вип. 33. – С. 339 – 347.
54. Лотоцький, С. Україна в світовому геополітичному просторі [Текст] / С. Лотоцький. – Л.: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2002. – 192 с.
55. Малютін, М. Україно-російські відносини: минуле і сучасність [Текст] / М. Малютін. – Х.: Курсор, 2007. – 336 с.
56. Мармазов, В. Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції [Текст]: навч. посіб. / В. Мармазов, І. Піляєв; за ред. Ю. Шемшученка. – К.: Видавн. дім «Юридична книга», 2000. – 467 с.
57. Мартинов, А. Спільна зовнішня та оборонна політика Європейського Союзу (90-ті рр. ХХ ст. – 10-ті рр. ХХІ ст.). Погляд з України: монографія / А. Мартинов. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. – 262 с.
58. Машкевич М. Східна польська політика у ХХ – на початку ХХІ ст.: концепції та інтерпретації / М. Машкевич ; пер. з польськ. – К. : Ніка-Центр, 2015. – 312 с.
59. Менг, Хін. Місце Китаю в системі зовнішньоекономічних пріоритетів України на етапі ринкової трасформації [Текст] / Менг Хін // Сходознавство. – 2004. – № 23 – 24. – С. 79 – 87.
60. Міжнародні відносини і євроатлантичне майбутнє України [Текст]: підручник / В. Балабін [та ін.]. – К.: Інфодрук, 2008. – 358 с.
61. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980 – 2000) [Текст]: підручник / Л. Гайдуков [та ін.]. – К.: Либідь, 2001. – 624 с.
62. Нариси з історії дипломатії України [Текст] / О. Галенко [та ін.]; під заг. ред. В. Смолія. – К.: Видавн. дім «Альтернативи», 2001. – 736 с.
63. Нариси з історії дипломатії України [Текст] / О. Галенко, Є. Камінський, М. Кірсенко та ін.; під ред. В. А. Смолія. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2001. – 736 с.
64. Овсій, І. Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року): навч. посіб. [Текст] / І. Овсій. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2002. – 240 с.
65. Парахонський, Б. Зовнішня політика України в умовах кризи міжнародного без пекового середовища : аналіт. доп. [Текст] / Б. Парахонський, Г. Яворська. – К. : НІСД, 2015. – 100 с.
66. Пелагеша, Н. Україна в смислових війнах постмодерну: трансформація української національної ідентичності в умовах глобалізації [Текст]: монографія / Н. Пелагеша. – К.: НІСД, 2008. – 324 с.
67. Перепелиця, Г. Теоретичні аспекти асиметричних відносин в українсько-російському контексті [Текст] / Г. Перепелиця // Україна дипломатична.– 2004. – Вип. 4. – С. 580 – 605.
68. Плаксенко, М. Динаміка українсько-румунських відносин після приєднання Румунії до ЄС [Текст] / М. Плаксенко // Стратег. пріоритети. – 2009. – № 1 (10). – С. 254 – 261.
69. Притуляк, П. Україна і Брестський мир: від підписання до виконання (1917–1918 рр.) [Текст] / П. Притуляк. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 217 с.
70. Рудич, Ф. Чи багато влади потрібно владі? (Україна в контексті трансформації політичних структур у країнах СНД і Балтії, Центральної і Східної Європи) [Текст]: навч. посіб. для студ. вузів / Ф. Рудич. – К.: Довіра, 1998. – 142 с.
71. Рущенко, І. Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога : монографія [Текст] / І. Руденко. – Х. : ФОП Павленко О. Г., 2015. – 268 с.
72. Савчук, К. Правовой статус Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ [Текст] / К. Савчук, И. Проценко, С. Мельник. – К.: Юрид. думка, 2006. – 67 с.
73. Сагайдак, О. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи [Текст]: навч. посіб. / О. Сагайдак, П. Сардачук. – К.: Знання, 2008. – 295 с.
74. Сардачук, П. Україна в двохсторонніх міжнародних відносинах (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) [Текст] / П. Сардачук, О. Сагайдак. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 328 с.
75. Сергійчук, В. Неусвідомлення України: Ставлення світу до української державності: погляд у 1917 – 1921 роки з аналізом сьогодення [Текст] / В. Сергійчук. – Л.: Свічадо, 2002. – 703 с.
76. Середюк, О. Україна. Хроніка подій: від Майдану – до АТО: Публіц. статті [Текст] О. Середюк. – К. : Вид-во ФОП Стебляк, 2015. – 340 с.
77. Старостенко, Г. Розвиток українсько-німецьких відносин: політичний аспект співробітництва [Текст] / Г. Старостенко // Актуал. пробл. міжнар. відносин. – 2003. – Вип. 34, ч. 2. – С. 152 – 157.
78. Старостенко, Г. Співробітництво України та ФРН у контексті європейської інтеграції [Текст] / Г. Старостенко // Актуал. пробл. міжнар. відносин. – 2002. – Вип. 34, ч. 2. – С. 43 – 49.
79. Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України [Текст] / за ред. В. Мартинюка; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К.: Агентство «Україна», 2009. – 84 с.
80. Табачник, Д. Історія української дипломатії в особах [Текст] / Д. Табачник. – К.: Либідь, 2004. – 640 с.
81. Табачник, Д. Українська дипломатія: нариси історії (1917 – 1990 рр.) [Текст]: навч. посіб. / Д. Табачник. – К.: Либідь, 2006. – 768 с.
82. Толочко, П. Украина: государство или страна? [Текст] / П. Толочко. – К.: Довіра, 2008. – 184 с.
83. Україна в міжнародних відносинах ХХ ст. [Текст] : навч. посіб. / за ред. проф. Л. Малика. – Л.: Світ, 2004. – 468 с.
84. Україна в міжнародних організаціях [Текст] / підгот. О. Семіков, В. Фурашев; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. – К.: Знання, 2007. – 24 с.
85. Україна і Польща – стратегічне партнерство. Історія. Сьогодення. Майбутнє [Текст]: зб. наук. пр. / за ред. Т. Зарецької. – К.: Центр укр.-пол. студій, 2002. – 238 с.
86. Україна – Румунія – Молдова: історичні, політичні та культурні аспекти взаємин у контексті сучасних європейських процесів [Текст]: зб. наук. пр. / за ред. В. Андрійка. – Чернівці: Букрек, 2006. – 430 с.
87. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки [Текст] / за ред. О. Власюка. – К.: Нац. ін-т соц. дослідж., 2006. – 576 с.
88. Україна та Організація Об’єднаних Націй [Текст] / ООН; Інформ. центр в Україні. – К.: Укр. видавн. центр, 1996. – 14 с.
89. Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. Зб. наук. пр. [Текст]. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2010. – 208 с.
90. Українська дипломатична енциклопедія [Текст]: в 2 т. / упоряд.: Л. Губерський (гол. редкол.) [та ін.]. – К.: Знання України, 2005. – Т. 2. – 740 с.
91. Українська РСР на міжнародній арені. 1962 – 1970 рр. [Текст]: зб. док. та матеріалів. – К.: Політвидав України, 1997. – 490 с.
92. Умови вступу України до НАТО [Текст] / підгот. О. Семіков, В. Фурашев; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. – К.: Знання, 2007. – 20 с.
93. Херпен М. Х. Ван Війни Путіна. Чечня, Грузія, Україна: незасвоєні уроки минулого [Текст] / М. Х. Ван Херпен. – Х. : Віват, 2015. – 304 с.
94. Цвєтков, Г. Міжнародні відносини й зовнішня політика в 1917 – 1945 рр. [Текст]: навч. посіб. / Г. Цвєтков. – К.: Либідь, 1997. – 232 с.
95. Чекаленко, Л. Зовнішня політика України: підручник / Л. Чекаленко. – К.: Либідь, 2006. – 712 с.

Поділитися:
Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты