Тема 1. Вступ до дисципліни «Історія України»

Прослухавши першу лекцію з курсу «Історія України» абітурієнти з’ясують роль та місце історії у розвитку людства. Зокрема, під час лекції абітурієнтам варто звернути увагу на такі її аспекти: предмет і завдання «Історії України» як науки, її періодизація; роль археології та спеціальних історичних дисциплін у вивченні історії; основні джерела з історії України. Під час вступної лекції викладач нагадає загальну інформацію про Республіку Україна, яку абітурієнт, як громадянин держави, вже має знати, а саме: діючі органи влади, державна символіка, територіальні межі, історико-етнографічний та адміністративно-територіальний поділ українських земель та ін. Вступникам важливо вміти працювати з контурною картою, зокрема знати місце розташування регіонів, оскільки вони будуть згадуватися упродовж курсу в різних лекційних темах. Зокрема це такі історико-етнографічні регіони та історико-географічні області: Галичина, Волинь, Поділля, Полісся, Північна Буковина, Південна Бессарабія, Слобідська Україна (Слобожанщина), Холмщина (Забужжя), Посяння (Надсяння, Сяноччина), Підляшшя (Підлісся), Прящівщина (Прятівщина), Покуття, Закарпаття, Крим (Таврида), Донбас, Брацлавщина, Середнє Подніпров’я, Нижнє Подніпров’я, Наддніпрянська Україна, Сіверщина, Стародубщина, Мармарощина (Марамарощина), Північне Приазов’я, Північне Причорномор’я (Надчорномор’я), Лівобережна Україна, Правобережна Україна, Донщина, Кубанщина. Рекомендуємо, повторивши лекційні матеріали, розв’язати запропоновані тести для перевірки знань.

Поділитися:
Bookmark the permalink.

Comments are closed